Oznámenie o voľbe do rady školy pre rodičov

Riaditeľka Centra voľného času, Bernolákova 30, Nová Baňa Vám oznamuje v zmysle zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v platnom znení a v súlade s Vyhláškou MŠVVaŠ SR č. 291/2004 Z. z., ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom a finančnom zabezpečení v platnom znení

             konanie volieb do Rady školy pri Centre voľného času, Bernolákova 30, Nová Baňa. 

Z dôvodu hygienicko-epidemiologických opatrení a aktuálnej situácie v súvislosti so šírením pandémie nie je možné voľby do rady školy vykonať obvyklým spôsobom na pôde CVČ. Podľa §38b ods. 4 novelizovaného Zákona 596/2003 sa voľby do Rady školy za zástupcov rodičov budú konať bez fyzickej prítomnosti všetkých rodičov. Prosíme rodičov žiakov CVČ Nová Baňa, aby svoj záujem kandidovať do rady školy oznámili mailom (lachkatatiana@gmail.com), alebo telefonicky na 045/68 56 365 vedeniu CVČ, v termíne najneskôr do 4. 10. 2021 do 14:00. Následne sa prihlásení kandidáti zúčastnia voľby do rady školy za rodičov v sále CVČ dňa 7.10.2021 o 16.00 hodine.

vyhlásenie kandidáta

Volebný poriadok pre voľby do rady škol

PaedDr. Tatiana Polcová 

riaditeľka CVČ Nová Baňa

Facebook
Pinterest
Twitter
WhatsApp
VK
Telegram
Email