Poplatky za krúžky

Platby za ZÚ sa platia osobne, alebo cez bankový účet!
Číslo účtu: SK24 0900 0000 0004 1115 5605

Správa pre príjemcu: meno a priezvisko dieťaťa, názov krúžku

 

Platby sú hradené nasledovne:

  • za obdobie september – december:  16 €   /najneskôr do 31. októbra/
  • za obdobie január – jún: 24 €   /najneskôr do 28. februára/

 

Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov v Centre voľného času Nová Baňa

  1. Výška mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v Centrách voľného času

v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Nová Baňa sa v zmysle § 116 ods. 6 školského

zákona určuje nasledovne:

  • a) dieťa s trvalým pobytom v meste Nová Baňa:  4,00 €/mesačne
  • b) dieťa s trvalým bydliskom mimo mesta Nová Baňa v prípade že obec prispeje na záujmové vzdelávanie dieťaťa:  4,00 €/mesačne
  • c) dieťa s trvalým bydliskom mimo mesta Nová Baňa v prípade, že obec neprispe na záujmové vzdelávanie dieťaťa:  6,00 €/mesačne

 

Zníženie príspevku a oslobodenie od povinnosti uhrádzať príspevok na činnosť centra voľného času

 Riaditeľ Centra voľného času môže rozhodnúť o znížení alebo odpustení príspevku podľa odseku 1. a) a 1. b), ak plnoletý žiak alebo zákonný zástupca neplnoletého žiaka o to písomne požiada a predloží doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi podľa osobitného predpisu.