O nás

CVČ Nová Baňa patrí do siete školských zariadení mesta. Jeho poslaním je ponúkať zmysluplné aktivity pre deti a mládež v ich voľnom čase.

Naša činnosť

Centrum voľného času organizuje výchovno-vzdelávaciu, záujmovú, rekreačnú, športovú činnosť pre deti a mládež, prípadne ich rodičov. Rozvíja záujmy, vytvára podmienky na zdokonaľovanie praktických zručností, podieľa sa na formovanie návykov užitočného využívania voľného času detí a mládeže, na rozvíjanie talentu, špecifických vlastností a tvorivosti detí a mládeže. CVČ funguje počas celého roka s množstvom krúžkov, akcií a podujatí, ktoré organizujeme.

Pravidelná záujmová činnosť: v období školského roka u nás funguje množstvo záujmových útvarov, súborov, kurzov a     klubov.

Príležitostná činnosť:  formou jednorazových alebo pravidelne sa opakujúcich podujatí a súťaží (mestského, okresného, regionálneho).  Naše školské zariadenie v spolupráci s Krajským školský úradom v Banskej Bystrici je organizátorom  okresných súťaží a olympiády vyhlásené Ministerstvom školstva Slovenskej republiky.

Letná činnosť: ani v lete neoddychujeme, pripravujeme pre Vás letné pobytové, prímestské tábory, letné jednorazové podujatia, výlety, alebo odborné sústredenia.

Individuálny prístup – najmä vo vzťahu k zdravotne a telesne postihnutým a talentovaným deťom a mládeži a pre deti a mládež  zo sociálne zvýhodneného a rodinne zanedbaného prostredia.

Konzultačnú činnosť s praktickými ukážkami – formou tvorivých dielní, búrz nápadov a otvorených dverí pre deti, mládež, verejnosť a pedagogickú obec. Centrum voľného času detí a mládeže v Novej Bani, bude svoju činnosť v šk. roku 2021/2022 organizovať v zmysle pedagogicko-organizačných pokynov pre školy a školské zariadenia a orgány štátnej správy v školstve v SR. Budeme pritom rešpektovať stanovené právne normy, vyhlášku MŠ o Centrách voľného času, budeme rešpektovať a riadiť sa uzneseniami a opatreniami pracovných porád.

HLAVNÉ ÚLOHY:

1. Zabezpečiť výchovno-vzdelávaciu činnosť a aktívny oddych detí a mládeže počas celého kalendárneho roka prostredníctvom záujmovej činnosti najmä formou

  •  pravidelnej činnosti v záujmových krúžkoch, kluboch, kurzoch
  • príležitostnej činnosti uskutočňovanej jednorazovými, alebo opakujúcimi sa podujatiami pre účastníkov záujmových útvarov a širokú verejnosť
  • zabezpečením oblastných / okresných / kôl súťaží
  • súbežnej prázdninovej činnosti v centre a pobytových táboroch

2. Skvalitňovať metódy a formy práce zamerané na prevenciu závislostí a negatívnych javov detí a mládeže

3. Naďalej rozširovať aktivity mimoškolskej záujmovej činnosti centra, určenej pre deti a mládež zo sociálne znevýhodnenie a rodinne zanedbaného prostredia a pre zdravotne a telesne postihnuté deti a mládež v spolupráci s kultúrnymi a spoločenskými organizáciami

4. Pri rozvoji pravidelnej záujmovej činnosti budeme klásť dôraz na výber a prípravu externých a dobrovoľných pracovníkov  a vedúcich, ktorí by sa plne po odbornej stránke mohli venovať deťom a mládeži

5. V pravidelnej záujmovej činnosti docieliť zvýšenú starostlivosť vedúcich odborných oddelení o externých a dobrovoľných vedúcich, uskutočniť spoločné otvorenie a ukončenie pravidelnej záujmovej činnosti, usporiadať pre členov záujmových útvarov doplnkové podujatia a účasť na okresných kolách súťaží

Organizovať podujatia a aktivity zamerané na prácu detí s rodičmi, rozvíjať aktivity zamerané na významné udalosti z našich národných dejín, pestovanie národného povedomia, výchovu k hrdosti na vlastný národ, na slovenskú históriu a tradície

Pri všetkej činnosti rešpektovať uznesenia a opatrenia v záujme šetrenia materiálu a energie všetkého druhu, šetrenie finančných prostriedkov, dbať na estetické prostredie, tvorbu a ochranu pracovného a životného prostredia.

Práca pracovníka Centra voľného času je veľmi rozmanitá, širokého záberu, náročná časovo i umne, náročná na odbornosť i improvizáciu podujatí, ktorý sa v jednej chvíli vie premeniť na indiána, ježibabu, šaša v letnom tábore. Je to práca prevažne vo voľnom čase, počas sobôt a  cez prázdniny.

Prevádzka CVČ je celoročná.