Dodekova Nová Baňa 7. ročník

Vyhlasovateľ a organizátor súťaže :

Centrum voľného času v Novej Bani,  Pohronské múzeum v Novej Bani a Mesto Nová Baňa

Cieľ : Súťaž povzbudzuje k budovaniu národnej a regionálnej hrdosti, vlastenectva, orientuje pozornosť žiakov na aktuálne témy v našej spoločnosti a významné historické medzníky.

V tomto roku si pripomíname výročia architektonických dominánt mesta Nová Baňa.

150 r. Trojičného stĺpa

625 r. kostol sv. Alžbety a Baníckeho špitálu /dnes Centrum voľného času/

Téma: „Architektonické dominanty mesta Nová Baňa“

Termíny:–   uzávierka súťaže: 1. mája 2016

  • vyhlásenie výsledkov: 20. mája 2016
  • výstava v exteriéri Centra voľného času :
  1. mája – 30. júna 2016

Podmienky súťaže: Súťaže sa môže zúčastniť každý žiak, ktorý nakreslí výtvarné dielo, alebo napíše literárne dielo na danú tému. Do súťaže môže poslať žiak iba jednu prácu vo výtvarnej alebo literárnej časti.

Prihlásené práce sa stávajú majetkom organizátora a budú slúžiť na publikačné a výstavné účely.

Výtvarná časť: Do výtvarnej časti súťaže budú zaradené výtvarné diela formátu A4, A3. Technika: plná kresba pastelkami, pastelom /odporúčame typ Progres, Gioconda/. Každá práca musí byť čitateľne označená na zadnej strane podľa údajov na prihláške.

Literárna časť: Do súťaže budú zaradené literárne diela v rozsahu maximálne 1 strany, napísané v slovenskom jazyku. Literárny útvar: próza.

A) výtvarná časť B)literárna časť
I. kategória/deti predškolského veku/ I. kategória / žiaci 2. -4. ročníka ZŠ/
II. kategória / žiaci 1. – 3. ročníka ZŠ a špeciálna škola/ II. kategória / žiaci 5. – 7. ročníka, žiaci osemročného gymnázia prima – sekunda/
III. kategória /žiaci 4.- 6. ročníka ZŠ, osemročného gymnázia prima – sekunda, špeciálna škola/ III. kategória  / žiaci 8. -9. ročník ZŠ , osemročného gymnázia tercia – kvarta /
IV. kategória /žiaci 7. -9. ročníka ZŠ,

osemročného gymnázia tercia – kvarta, špeciálna škola/

 

Práce zasielať osobne, alebo poštou na adresu: Centrum voľného času Bernolákova 30, 968 01 Nová Baňa. Súčasťou výtvarného/literárneho diela musí byť vyplnená prihláška.

Kritéria hodnotenia: – výtvarné práce –základným kritériom hodnotenia prác je ich originálnosť a umelecká kvalita. Pri výbere oceňovaných výtvarných prác sa hodnotí najmä výtvarné estetické spracovanie námetu, ale aj prístup k téme, práce s výtvarne čistým spracovaním námetu s dobre zvládnutou spontánnou kresbou, farebné spracovanie, kompozícia.

– literárna práca – členovia komisie súťaže pri posudzovaní literárnych prác po prečítaní vyhodnotia všetky zaslané práce, hodnotí sa prístup k téme, spracovanie po obsahovej a formálnej stránke, originalitu.

Komisie súťaže majú právo niektorú z cien neudeliť, ak súťažná  práca nedosiahne  požadovanú úroveň.

Výsledky súťaže: budú zverejnené v novinách a na web stránke mesta Nová Baňa. Termín a miesto vyhlásenia výsledkov sa dozviete písomne. Najlepšie práce budú vystavené v exteriérových priestoroch Centra voľného času Nová Baňa od 20. mája – 30. júna 2016.

Kontaktná osoba: PaedDr. Tatiana Polcová – Centrum voľného času, Bernolákova 30, 968 01 Nová Baňa

 

Facebook
Pinterest
Twitter
WhatsApp
VK
Telegram
Email