Oznam pre rodičov

 
Prosíme uhradiť rodičov školné v sume 24,00 € (za jeden krúžok) za obdobie január až jún 2024, osobne alebo na č. účtu: SK24 0900 0000 0004 1115 5605 (do správy pre prijímateľa napísať meno dieťaťa a názov krúžku). Ak má dieťa v CVČ viac ako jeden krúžok, platbu za oba spojte do jednej sumy.
Všeobecného záväzného nariadenia mesta Nová Baňa č. 10/2022 zo dňa 14.12.2022 o príspevkoch čiastočnej úhrady nákladov v školskom zariadení (CVČ) sa suma príspevku za záujmový útvar zvyšuje výška mesačného poplatku na:
– Dieťa s trvalým pobytom v meste Nová Baňa 4,00 € / mesačne
– Dieťa s trvalým bydliskom mimo mesta Nová Baňa v prípade, že obec prispeje na záujmové vzdelávanie dieťaťa: 4,00 € / mesačne
– Dieťa s trvalým bydliskom mimo mesta Nová Baňa v prípade, že obec neprispeje na záujmové vzdelávanie dieťaťa: 6,00 € / mesačne.
PaedDr. Tatiana Polcová, riaditeľka CVČ
 
Facebook
Pinterest
Twitter
WhatsApp
VK
Telegram
Email