Malý záchranár 4. ročník

Malý záchranár 2017 – 4. ročník

Pod týmto názvom sa organizovala záchranárska súťaž detí predškolského veku v obvode mesta Nová Baňa. Hlavnými organizátormi boli OZ Salus Vitalis a Centrum voľného času v Novej Bani, s finančnou podporou mesta Nová Baňa. Dňa 13. júna 2017 sa v parku pred radnicou v Novej Bani stretlo  osem  družstiev  z  jednotlivých  materských škôl, a to MŠ z Novej Bane na ul. Nábrežnej, MŠ elok. tr. na ul. Kolibskej, MŠ elok. tr. na ul. Štúrovej, ďalej MŠ z Brehov, MŠ z Tekovskej Breznice, MŠ z Rudna nad Hronom a MŠ zo Špeciálnej školy pre žiakov s telesným postihnutím v Novej Bani.
Družstvá boli päťčlenné a na stanovištia ich sprevádzali mládežnícki sprievodcovia. Súťažilo sa na ôsmich praktických stanovištiach v oblastiach zdravoveda, dopravná výchova a zvládnutie krízových situácii. Deti v jednotlivých disciplínach dokazovali svoje vedomosti, ale aj praktické zručnosti súvisiace s ochranou človeka za mimoriadnych udalostí ( napríklad vedomosť využiť linku tiesňového volania, poskytnúť prvú pomoc, rozoznať uniformy záchranárov a ich vozidlá, bežať s lekárničkou, rozpoznať, čo patrí do lekárničky a naopak, čo tam nepatrí). Tiež si vyskúšali manipuláciu s ručnou hasičskou striekačkou. Na záver deti dostali veľkú pochvalu od profesionálnych záchranárov za empatiu k postihnutému, komunikáciu a vedomosti pri poskytovaní prvej pomoci.
Primátor mesta Nová Baňa Mgr. Ján Havran sa tiež zúčastnil tejto malej záchranárskej akcie a na záver rozdal víťazným družstvám diplomy, medaile a tým najlepším družstvám veľké víťazné poháre.
Veľké poďakovanie patrí úžasným ľuďom – profesionálnym záchranárom pod vedením Mgr. Dagmar Tomčányovej. Do jej tímu patrili aj Bc. Jaroslav Furik, Bc. Jana Urblíková, Bc. Martin Juristy, Ing. Eva Hriňová, Caroline Turazová, Eva Budinská, ktorí venovali kus svojho voľného času  najmladším záchranárom nášho mesta. Naše veľké ďakujem patrí hasičským profesionálom Ing. Milanovi Škvarkovi, Rudolfovi Maruniakovi, Jaroslavovi Tužinskému, Miroslavovi Laurincovi, ako aj mestským policajtom Róbertovi Műllerovi a Ľudovítovi Beluskému. V neposlednom rade chcem poďakovať kolektívu Centra voľného času v Novej Bani za súdržnú spoluprácu a profesionálny prístup, a to Tatiane Lachkej, Jurajovi Kološtovi a  Helene Lacovej. Táto krásna a zmysluplná  akcia sa konala za finančnej podpory mesta Nová Baňa.

Spoluorganizátormi boli: Mesto Nová Baňa, OZ Centráčik pri CVČ, Mestská polícia Nová Baňa, HaZZ Nová Baňa

Facebook
Pinterest
Twitter
WhatsApp
VK
Telegram
Email