Hviezdoslavov Kubín 58. ročník

Centrum voľného času v Novej Bani Vás pozýva na obvodné  kolo súťaže v prednese poézie a prózy

 HVIEZDOSLAVOV KUBÍN 58. ročník,

ktoré sa uskutoční dňa

15. 3. 2012 – poézia, próza

Organizačné pokyny:

Miesto konania: Centrum voľného času, Ul. Bernolákova 30, v Novej Bani.

Čas: 7,30 hod. – prezentácia, 8.00 hod. – zahájenie súťaže

Účastníci: do obvodného kola postupujú víťazi školského kola umiestnení na 1. a 2. mieste.

Súťažné kategórie jednotlivcov: 

I. kategória – deti 2. – 4. triedy základných škôl

II. kategória – deti 5. – 7. triedy ZŠ a I. – III. ročníka osemročných gymnázií

III. kategória – deti 8. – 9. triedy ZŠ a IV. – V. ročníka osemročných  gymnázií

Termín zaslania výsledkov školského kola: najneskôr do 9. 3. 2012.

Porota: bude určená v CVČ v Novej Bani, na prihlášku napísať meno učiteľa.

Podmienky účasti v súťaži:

1.Zaslanie výsledkovej listiny školského kola Hviezdoslavovho Kubína( potvrdenej riaditeľom školy ), na základe ktorej sa do obvodného kola pozývajú víťazi jednotlivých kategórií.
2. Podmienkou účasti jednotlivcov je predloženie textu prednesu s uvedením autora a prekladateľa  a Evidenčného listu recitátora ( viď príloha).

Informácie o súťaži:

1.Súťaž sa koná v prednese pôvodnej a prekladovej literatúry v slovenskom jazyku.

1.Časový limit:

pre I. a II. kategóriu – umelecký prednes poézie maximálne 5 minút
                                     – umelecký prednes prózy maximálne 6 minút
pre III. kategóriu  – umelecký prednes poézie maximálne 6 minút    
                                 – umelecký prednes prózy maximálne 8 minút
    V prípade prekročenia limitu má porota právo recitátora zastaviť v prednese a nehodnotiť.
4. Recitátor prechádza všetkými kolami súťaže s tým istým textom, ktorý predkladá organizátorom súťaže.
5. Recitátor je povinný prednášať text naspamäť.

Upozornenie:

Cestovné hradí a za bezpečnosť žiakov zodpovedá vysielajúca organizácia. Prosíme aby si recitátori so sebou priniesli prezuvky.

 

 

                                                                      

                                                                                                                                                                      

Facebook
Pinterest
Twitter
WhatsApp
VK
Telegram
Email